Právní povinnosti pronajímatelů při pronájmu nemovitosti cizincům

Při pronájmu bytu nebo domu cizincům se setkáváme s řadou povinností, které vyplývají z platné české legislativy. Konkrétně se jedná o zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Následující průvodce je určen pronajímatelům, pro které ubytování nepředstavuje podnikatelskou činnost. Tato pravidla se týkají všech cizinců, včetně občanů EU a Slovenska, kteří se možná nezdají být „cizinci“ v tradičním smyslu slova. Zde je stručný přehled vašich základních povinností:

1. Ohlašovací povinnost vůči cizinecké policii

V okamžiku začátku nájemního vztahu

Pronajímatel je povinen do tří dnů od začátku nájemního vztahu oznámit tuto skutečnost cizinecké policii. Pro tytu účely existuje přihlašovací tiskopis který je možné předložit buď ve fyzické podobě, nebo elektronicky (pouze v případě, že je ubytovací prostor již registrován u cizinecké policie.

Postup při vyplňování přihlašovacího tiskopisu

Důležité je řídit se oficiálním návodem. V případě ubytování více cizinců, včetně členů jedné domácnosti, musí pronajímatel vyplnit formulář pro každého jednotlivě. Každý ubytovaný cizinec by měl podepsat dvě vyhotovení tohoto tiskopisu. Za děti do 15 let podepisují formulář rodiče.

Další kroky

Jedno vyhotovení tiskopisu odevzdejte na místně příslušné pracoviště cizinecké policie, druhé si ponechte jako součást dokumentace k nájemní smlouvě.

V okamžiku ukončení nájemního vztahu

Vaší povinností je oznámit cizinecké policii i situaci pokud dojde k úmrtí vašeho nájemce. Dále, po skončení nájemního vztahu a vystěhování cizince z objektu, je vyžadováno, aby se dotyčný odhlásil z příslušné adresy u cizinecké policie. V případě, kdy se cizinec z jakéhokoliv důvodu (například z důvodu návratu do vlasti) neodhlásí sám, musí pronajímatel zrušit záznam o jeho pobytu na dané adrese. Aby se předešlo potenciálním problémům v budoucnosti, doporučuje se provést tuto akci proaktivně, a to nejlépe do tří dnů od momentu, kdy nájemce opustí nemovitost.

2.Povinnost týkající se dokumentace a administrativy

V zákoně je uvedeno, že pronajímatel je povinen uchovávat záznamy o ubytovaných cizincích. Každý, kdo ubytovává cizince, je povinen vést domovní knihu. V případě, že ubytování nepředstavuje podnikatelskou aktivitu, plní roli domovní knihy nájemní smlouva.Pronajímatel musí nájemní smlouvu a přihlašovací tiskopisy uchovávat ještě 6 let po ukončení ubytování cizince. Na požádání jste povinni tyto dokumenty předložit policii ke kontrole.

V neposlední řadě jste povinni cizinci na požádání vydat potvrzení o ubytování s uvedením jména, příjmení, ulice, místa a doby ubytování.

Závěrečná rada

Abyste předešli případným sporům před zahraničními soudy, je vhodné do nájemní smlouvy zahrnout ustanovení, že se strany dohodly, že „spory vzniklé z této smlouvy i v souvislosti s ní budou řešeny místně příslušným českým soudem podle českého práva“. Tato praxe přináší jistotu a právní bezpečí pro obě strany smlouvy.

Tento přehled má sloužit jako praktická příručka pro pronajímatele, kteří se rozhodnou poskytovat ubytování cizincům. Dodržováním těchto kroků zajistíte, že váš pronájem bude v souladu s platnými zákony a předpisy, čímž se vyhnete potenciálním komplikacím.